کد کالا نام کالا تعداد در کارتن قیمت هر عدد به تومان لینک محصولات موجودی در انبار  توضیحات
 ۰۸۳ مایع پنچری بی ال زرین تایر ۲۰ گرمی  ۲۴  ۱۷۳۵  توضیحات و تصویرکالا موجود  
۰۸۲ مایع پنچری بی ال زرین تایر ۲۰ گرمی تکنیک  ۲۴  ۶۳۵  توضیحات و تصویرکالا موجود  
۰۲۴ مایع پنچری بی ال زرین تایر ۵۰ گرمی  ۲۴ ۳۷۰۰  توضیحات و تصویرکالا موجود  
۰۴۸ مایع پنچری بی ال زرین تایر ۵۰ گرمی تکنیک ۲۴ ۱۳۲۰  توضیحات و تصویرکالا موجود  
 ۱۴۷ نخ پنچرگیری بلند تایگر ۵۰ ۱۱۰۰۰  توضیحات و تصویرکالا موجود  
۱۴۸ نخ پنچر گیری کوتاه تایگر  ۵۰ ۸۰۰۰  توضیحات و تصویرکالا موجود  
 ۱۴۹ نخ پنچرگیری بلند عقاب  ۵۰ ۱۱۰۰۰  توضیحات و تصویرکالا تمام  
۱۵۰ نخ پنچرگیری کوتاه عقاب درجه ۱ ۵۰ ۸۰۰۰  توضیحات و تصویرکالا موجود  
۱۶۵ نخ پنچرگیری بلند عقاب آمریکایی ۵۰ ۱۳۰۰۰ توضیحات و تصویرکالا موجود
 ۳۴۴ نخ پنچرگیری عقاب درجه ۲ ۱۲ ۶۸۰۰  توضیحات و تصویرکالا تمام  
 ۱۵۱ والف استیل پنچرگیری ۱۰۰  ۳۸۵  توضیحات و تصویرکالا موجود  
۱۵۲  والف ساده پنچرگیری  ۱۰۰ ۲۸۵  توضیحات و تصویرکالا موجود  
 ۲۴۹ والف کامیونی سه سایز  ۱۰۰ ۲۳۰۰  توضیحات و تصویرکالا  تمام  
۰۹۳  وصله تی تی ۱۲ آلمان   ۱۱۱۰۰  توضیحات و تصویرکالا موجود  
۲۸۹ وصله ۲۴ عددی   ۱۷۰۰  توضیحات و تصویرکالا تمام  
۰۳۵ وصله ۴۸ عددی   ۱۷۰۰  توضیحات و تصویرکالا موجود  
 ۲۸۱ وصله تایری ۱ زرین    ۹۴۰  توضیحات و تصویرکالا موجود  
۲۸۲  وصله تایری ۲ زرین    ۱۲۳۰  توضیحات و تصویرکالا موجود  
۲۸۳  وصله تایری ۳ زرین    ۲۰۰۰  توضیحات و تصویرکالا موجود  
۲۸۴  وصله تایری ۴ زرین    ۲۴۶۰ توضیحات و تصویرکالا موجود  
۲۸۵  وصله تایری ۵ زرین    ۴۴۴۰ توضیحات و تصویرکالا موجود  
۲۸۶ وصله تایری ۶ زرین     ۵۲۰۰ توضیحات و تصویرکالا موجود  
۲۸۷ وصله تایری ۷ زرین     ۹۳۵۰ توضیحات و تصویرکالا  موجود  
۲۸۸ وصله تایری ۸ زرین     ۱۳۰۰۰ توضیحات و تصویرکالا موجود  
۲۸۹  وصله تایری ۹ زرین    ۱۷۸۰۰ توضیحات و تصویرکالا موجود  
۲۹۰  وصله تایری ۱۰ زرین    ۲۷۰۰۰ توضیحات و تصویرکالا موجود  
۲۹۱  وصله تایری ۱۱ زرین     ۳۰۳۰۰ توضیحات و تصویرکالا موجود  
۲۰۴  وصله تیوپی نمره ۱ آلمان  ۳۰ ۵۲۵  توضیحات و تصویرکالا موجود  
۲۳۵   وصله تیوپی نمره ۲ آلمان ۳۰  ۶۸۰  توضیحات و تصویرکالا موجود  
۲۰۲   وصله تیوپی نمره ۳آلمان ۳۰ ۹۰۰  توضیحات و تصویرکالا موجود  
۲۰۳   وصله تیوپی نمره ۴ آلمان ۳۰ ۲۴۱۵  توضیحات و تصویرکالا موجود  
۲۵۳   وصله تیوپی نمره ۵ آلمان ۳۰ ۳۵۷۰  توضیحات و تصویرکالا موجود  
۰۰۸  وصله رولی   ۱۹۰۰  توضیحات و تصویرکالا موجود  
۲۷۴  وصله سیروب نیم کیلویی    ۵۴۶۰  توضیحات و تصویرکالا موجود  
۱۰۱  وصله صادراتی تی تی ۱۲ زرین   ۵۸۸۰  توضیحات و تصویرکالا موجود  
۰۹۴  وصله صادراتی تی تی ۳۳ زرین   ۱۵۰۰۰  توضیحات و تصویرکالا موجود  
۴۳۴ آچار تیوپلس جفتی پلاستیکی درجه ۱    ۸۸۰۰  توضیحات و تصویرکالا موجود  
۰۴۲ آچار تیوپلس تکی استیل    ۵۸۰۰  توضیحات و تصویرکالا موجود  
 ۰۰۴ آچار تیوپلس تکی پلاستیکی   ۳۲۵۰  توضیحات و تصویرکالا موجود  
 ۱۰۰ آچار تیوپلس جفتی پلاستیکی درجه ۲ ۵۰  ۴۸۰۰  توضیحات و تصویرکالا موجود  
۰۱۱ آچار تیوپلس جفتی استیل ۵۰ ۹۰۰۰ توضیحات و تصویرکالا موجود  
 ۴۸۴ آچار چرخ پراید  ۲۰
۴۱۰۰   توضیحات و تصویرکالا موجود  
۷۵۰ آچار چرخ ۴ سر (پژو-پراید..) ۲۰ ۱۵۵۰۰ توضیحات و تصویرکال موجود
 ۰۹۶ آچار سوزن کوتاه کامیونی   ۲۶۳۰  توضیحات و تصویرکالا موجود  
 ۴۷۲ آچار سوزن بلند کامیونی   ۱۱۰۰  توضیحات و تصویرکالا   تمام  
 ۰۲۱ امتداد پلاستیکی ۷ سانتی   ۵۷۸  توضیحات و تصویرکالا تمام  
۰۲۰ امتداد پلاستیکی ۱۲ سانتی    ۶۵۲  توضیحات و تصویرکالا  تمام  
۰۷۴  امتداد پلاستیکی ۱۵سانتی   ۷۰۵  توضیحات و تصویرکالا تمام  
۰۶۹  امتداد پلاستیکی ۲۰ سانتی   ۸۹۵  توضیحات و تصویرکالا تمام  
۲۵۷  درجه باد دیجیتال سواری   ۱۷۶۰۰  توضیحات و تصویرکالا موجود  
۴۷۵  درجه باد کارگاهی معمولی   ۱۹۸۰۰  توضیحات و تصویرکالا تمام  
۱۴۱  درجه تنظیم باد خودکاری   ۴۰۰۰  توضیحات و تصویرکالا موجود  
۱۴۵  درجه تنظیم باد شراید بلند   ۱۸۰۰۰  توضیحات و تصویرکالا موجود  
۱۴۶  درجه تنظیم باد وکیومی کوتاه   ۱۵۰۰۰  توضیحات و تصویرکالا موجود  
 ۰۷۷ دو راهی میشلن بلند صادراتی    ۲۹۵۰  توضیحات و تصویرکالا موجود  
۴۹۸ کوبلینگ نری رزوه ۱/۴   ۱۳۲۰  توضیحات و تصویرکالا موجود  
۴۹۹ کوبلینگ نری شیلنگ خور ۸   ۱۳۲۰  توضیحات و تصویرکالا موجود  
۵۰۰  کوبلینگ مادگی شیلنگ خور ۸ بدنه   ۴۶۲۰  توضیحات و تصویرکالا موجود  
۵۰۱  کوبلینگ مادگی رزوه ۱/۲ بدنه کوچک   ۴۹۵۰  توضیحات و تصویرکالا موجود  
 ۰۱۸ مایع پنچری ۱۰ گرمی آلمان   ۱۹۵۰  توضیحات و تصویرکالا تمام  
۴۷۰ تایلیور ۵۰ سانت دنفوس   ۱۵۴۰۰  توضیحات و تصویرکالا موجود  
 ۴۷۱  تایلیور ۶۰ سانت دنفوس   ۱۶۴۰۰  توضیحات و تصویرکالا موجود  
 ۴۸۶ سرب چسبی چینی ۵ گرم وارداتی ۱۰ ۱۹۸۰۰  توضیحات و تصویرکالا موجود  
۴۸۷  سرب چسبی چینی ۵ و ۱۰ گرم وارداتی ۱۰ ۱۹۸۰۰  توضیحات و تصویرکالا     موجود  
۳۳۱  سرب گیره ای (کوبه ای)گروه ج ۵ تا ۱۰۰ گرمی  ۲۰ ۱۷۰۰۰  توضیحات و تصویرکالا   تمام
 قیمت ۱کیلو
۵۵۲ سرب گیره ای (کوبه ای)گروه ج ۱۰ تا ۳۰ گرمی ۱۰ ۱۶۵۰۰ توضیحات و تصویرکالا موجود  قیمت ۱کیلو
۰۱۳ سرکاپ پلاستیکی   ۳۲  توضیحات و تصویرکالا موجود  
۰۸۰ سرکاپ فلزی   ۱۰۵  توضیحات و تصویرکالا موجود  
۰۲۹ سوزن سوزن بلند   ۵۳  توضیحات و تصویرکالا موجود  
۰۲۸ سوزن سوزن کوتاه   ۱۲۰  توضیحات و تصویرکالا تمام  
۴۹۶ شلنگ فنری ۱۰ متری ۱۲*۸ دامار تایوان   ۴۹۵۰۰  توضیحات و تصویرکالا موجود  
۴۹۷  شلنگ فنری ۱۵ متری ۱۲*۸ دامار تایوان    ۶۰۵۰۰  توضیحات و تصویرکالا موجود  
۴۹۴ شلنگ فنری ۱۰ متری ۸*۵ چینی    ۲۰۹۰۰  توضیحات و تصویرکالا موجود  
۴۹۵ شلنگ فنری ۱۵ متری ۸*۵ چینی    ۲۵۳۰۰  توضیحات و تصویرکالا موجود  
 ۲۵۴ شیمل بزرگ    ۳۷۵۰  توضیحات و تصویرکالا موجود  
۲۵۵  شیمل کوچک سبز   ۱۲۵۰   توضیحات و تصویرکالا موجود  
۲۵۶  شیمل تایوان   ۷۷۰۰  توضیحات و تصویرکالا موجود  
۲۸۰  ضامندار طرح آمریکا    ۳۱۵۰  توضیحات و تصویرکالا موجود  
۲۳۶ قلاویز والف   ۶۳۵۰  توضیحات و تصویرکالا موجود  
 
۲۰۶
سرباطری برنجي
برند ADF
۱۶۰ ۳۴۰۰ توضیحات و تصویرکالا    تمام  
 
۱۳۹
سرباطری آلومینیومی
باریک PSTCO
۵۰ ۱۲۸۰ توضیحات و تصویرکالا    تمام  
 
۰۵۷
سرباطری مسی
(یک جفت)برند ADF
۱۶۰ ۱۷۶۰ توضیحات و تصویرکالا    تمام  
۵۲۱ سرباطری سربی ZA ۵۰ ۳۵۰۰ توضیحات و تصویرکالا تمام  
۳۶۶ كابل باطري به باطري ۸۰۰ آمپر  ۲۰ ۱۷۰۰۰ توضیحات و تصویرکالا موجود  
۴۷۴ كابل باطري به باطري داخل جعبه ۱۰۰۰ آمپر RA  ۱۰ ۶۱۰۰۰ توضیحات و تصویرکالا موجود  
۳۶۷ كابل باطري به باطري  ۱۰۰۰ آمپر RA ۱۰ ۲۱۰۰۰ توضیحات و تصویرکالا موجود  
۱۵۳ کابل باطری به باطری  ۵۰۰آمپر RA گونی
۵۰ عددی
۱۱۵۰۰ توضیحات و تصویرکالا  موجود  
۰۵۳ سیم بکس خودرو
 (تسمه ای)
 گونی ۵۰ عددی ۱۴۸۰۰ توضیحات و تصویرکالا  موجود  
 ۴۹۱ جک روغنی ۲ تن     ۲۷۵۰۰ توضیحات و تصویرکالا موجود قیمت به روز

 
 ۴۹۲ جک روغنی ۳ تن      ۳۳۰۰۰ توضیحات و تصویرکالا موجود قیمت به روز

 ۴۹۳ جک روغنی ۵ تن     ۴۴۰۰۰ توضیحات و تصویرکالا موجود قیمت به روز

۳۴۳ جک ۱۰ تن چینی ۴ ۵۱۵۰۰ توضیحات و تصویرکالا  موجود  
۳۴۴ جک ۱۵ تن چینی ۲ ۶۶۰۰۰ توضیحات و تصویرکالا  تمام  
۳۴۵ جک ۲۰ تن چینی ۲ ۸۸۲۰۰ توضیحات و تصویرکالا  موجود  
۳۴۶ جک ۳۰ تن چینی ۲ ۱۰۷۰۰۰ توضیحات و تصویرکالا  موجود  
۲۴۸ انبردست- سیم چین- دم باریک
برند denfos  آلمان
۷۲ ۱۰۵۰۰ توضیحات و تصویرکالا تمام  
۴۶۲ پیچ گوشتی ۷ عددی دنفوس  ۲۰ ۱۸۷۰۰  توضیحات و تصویرکالا موجود  
۴۶۳ پیچ گوشتی ضربه خور ۷ عددی cvn ۲۰   ۲۴۲۰۰  توضیحات و تصویرکالا تمام  
 ۴۶۴   پیچ گوشتی ضربه خور ۷ عددی قرمز مشکی  ۲۰  ۳۸۵۰۰ توضیحات و تصویرکالا

موجود

 
 ۴۷۶ ابزار خار باز کن صاف دنفوس  ۶   ۱۰۵۰۰ توضیحات و تصویرکالا موجود  
۴۷۷   ابزار خار باز کن کج دنفوس ۶ ۱۰۵۰۰  توضیحات و تصویرکالا موجود  
 ۴۷۸ ابزار خار جمع کن صاف دنفوس ۶ ۱۰۵۰۰ توضیحات و تصویرکالا موجود  
 ۴۷۹  ابزار خار جمع کن کج دنفوس ۶   ۱۰۵۰۰ توضیحات و تصویرکالا موجود  
  ۴۸۰  آچار شمع انژکتوری ۱۶  ۳۰  ۴۶۲۰  توضیحات و تصویرکالا موجود  
 ۴۸۱  آچار شمع کاربراتوری ۲۱ ۱۰۰ ۴۶۲۰  توضیحات و تصویرکالا موجود  
۴۵۷ آچار فیلتر انبر قفلی HANS1818 ۱۲ ۴۶۲۰۰ توضیحات و تصویرکالا موجود  
۲۵۷-۲۶۲ آچار فیلتر پژو پراید پیکان و کامیون ایرانی ۱۲ ۳۱۰۰ توضیحات و تصویرکالا موجود  
 ۴۸۸  گریس پمپ دستی پرسول   ۱۹۸۰۰  توضیحات و تصویرکالا موجود  
۴۸۹ سر گریس پمپ سه نظام مکزیکی لیبر ۱۰ ۳۵۲۰  توضیحات و تصویرکالا موجود  
۴۹۰
 
  سر گریس پمپ هالبائور آلمان ۱۰ ۲۴۲۰  توضیحات و   تصویرکالا موجود  
 ۴۶۵  سیم بکسل ۱۰ فشار قوی    ۳۸۵۰۰ توضیحات و تصویرکالا موجود  
۴۰۹

اسپری زنگ شور WD-40 امریکایی

 ۲۴  ۸۲۰۰  توضیحات و تصویرکالا موجود  
 ۶۲۶ زنجیر چرخ پراید،پژو،سمند ۵  ۴۳۰۰۰ توضیحات و تصویرکالا  تمام  
 ۶۲۷  پیچ گوشتی ضربه خور ۷ عددی زرد ۲۰  ۱۶۵۰۰ توضیحات و تصویرکالا  موجود  
 ۴۸۵ جک لوزی پراید ۱ ۱۴۸۵۰  توضیحات و تصویرکالا موجود   
 ۳۳۹ گریس ربع کیلویی ساناکو
درجه۲
۴۸ ۱۶۰۰ توضیحات و تصویرکالا تمام  
 ۳۲۸ گریس ۱۰۰ گرمی ساناکو
درجه۲
 ۴۸  ۸۹۵ توضیحات و تصویرکالا تمام  
 ۳۴۰ گریس ۱ کیلویی
درجه۲SKF
 ۴۸  ۲۶۸۰۰ توضیحات و تصویرکالا تمام  
 ۳۲۶  گریس ۱۰۰گرمی
درجه۲STP
۴۸ ۸۹۵  توضیحات و تصویرکالا تمام  
۳۲۷ گریس ربع کیلویی
درجه۲STP
۴۸ ۱۶۰۰ توضیحات و تصویرکالا تمام  
۵۵۶ گریس ربع کیلویی درجه۱ STP ۴۸ ۲۵۵۰ توضیحات و تصویرکالا تمام  
۵۵۳ گریس۱۰۰گرمی درجه۱ STP ۴۸ ۱۴۰۰ توضیحات و تصویرکالا تمام  
۵۵۷ گریس ۱۰۰گرمی درجه۱ ۱ساناکو ۴۸ ۱۴۰۰ توضیحات و تصویرکالا تمام  
۵۵۸ گریس ربع کیلویی درجه ۱ساناکو ۴۸ ۲۵۵۰ توضیحات و تصویرکالا تمام  
۶۵۶ گریس یک کیلویی کیلویی درجه ۱ساناکو ۲۴ ۲۸۰۰۰ توضیحات و تصویرکالا تمام  
۵۴۷  روغن موتور ۴ لیتری کورال اویل ۶ ۶۱۰۰۰ توضیحات و تصویرکالا تمام  ۱۰w40
۴۲۰ روغن موتور ۴ لیتری کورال اویل ۶ ۴۹۵۰۰ توضیحات و تصویرکالا تمام  ۲۰w50
۴۱۹ روغن هیدرولیک کورال اویل ۱ لیتری ۱۲ ۱۳۵۰۰  توضیحات و تصویرکالا تمام  ۸۰w90
۵۴۸ روغن هیدرولیک کورال اویل ۱ لیتری
ATF
۱۲ ۱۴۰۰۰  توضیحات و تصویرکالا تمام  
             
             
             
             
             
             

نمایندگان محترم از تاریخ ۲۶ فروردین سال ۱۳۹۷ بدلیل افزایش ۲۰درصدی نرخ دلار کلیه محصولات تا اطلاع ثانوی با ۱۰ درصد افزایش قیمت ارائه خواهد شد.(لازم بذکر است قیمت های درج شده در تعرفه بالا بدون احتساب افزایش ۱۰ درصد می باشد)