برند آرون شامل انواع اسپریجات اعم از لوکس و ضرورری است . جهت تبلبغات در این برند کاتالوگ تک برگ ویژه ای تدارک دیده شده است که به تعداد در اختیار نمایندگان توزیع قرار میگیرد .

اشانتیون خرید این محصولات :

اشانتونهای خرید این محصول بصورت تصاعدی و بر اساس حجم خرید است.

لازم بذکر است جهت دریافت اشانتیون ثبت سفارش باید در یک فاکتور صورت گیرد.

به ازای خرید ۱۰۰ کارتن از مجوع اسپریجات آرون ۲ کارتن بصورت اشانتیون و رایگان به خریدار داده خواهد شد .البته ۲ کارتن اشانتیون بر اساس بالاترین نوع خرید از اسپری محاسبه میشود .

به ازای خرید ۲۰۰ کارتن از مجوع اسپریجات آرون ۶ کارتن بصورت اشانتیون و رایگان به خریدار داده خواهد شد .البته ۶ کارتن اشانتیون بر اساس بالاترین نوع خرید از اسپری محاسبه میشود .

به ازای خرید ۳۰۰ کارتن از مجوع اسپریجات آرون ۱۲ کارتن بصورت اشانتیون و رایگان به خریدار داده خواهد شد .البته ۶ کارتن اشانتیون بر اساس بالاترین نوع خرید از اسپری محاسبه میشود .

به ازای خرید ۵۰۰ کارتن از مجوع اسپریجات آرون ۲۵ کارتن بصورت اشانتیون و رایگان به خریدار داده خواهد شد .البته ۶ کارتن اشانتیون بر اساس بالاترین نوع خرید از اسپری محاسبه میشود .