odat

بله .

امکان مرجوعی بر حسب شرایط مندرج در قرارداد منعقده فیمابین نماینده و شرکت وجود دارد .