در این بخش متقاضی پس از آشنایی با محصولات شرکت فاپکو از طریق  شرکت در جلسات توجیهی اولیه در تهران که بصورت رایگان برگزار میشود ( با هماهنگی قبلی با دفتر مرکزی  و ثبت نام متقاضی در جلسه حضوری )  فرم در خواست عاملیت فروش محصولات شرکت فاپکو  توسط دورنگار (فاکس ) یا تلگرانم به شماره ۰۹۱۹۷۲۳۲۳۰۷  ارسال مینماید . پس از بررسی فرم ارسالی متقاضی  توسط واحد امور نمایندگان شرکت  و در صورتیکه شرکت در شهر مورد تقاضا عامل انحصاری نداشته باشد ، امکان اخذ عاملیت برای متقاضی میسر میگردد .
لازم به ذکر است در صورت وجود عاملیت انحصاری در شهر مورد تقاضای نماینده ، متقاضی به عامل انحصاری معرفی خواهد شد .