جهت سهولت در ارتباط با هوادارن و مشترکین فاپکو ، سامانه جدیدی با شماره ۰۲۱۰۰۰۹۹۹ راه اندازی شده است . بزودی امکانات جدیدی بر روی این سامانه فعال خواهد شد .

این سامانه از تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ بصورت رسمی فعال شده است .